AdVertigo

Regulamin B2B dystrybucji biletów

Regulamin „Systemu B2B dystrybucji biletów” firmy Advertigo SA

Postanowienia ogólne

1. System B2B dystrybucji biletów Advertigo S.A. (zwany dalej też Systemem B2B) jest udostępniany przez firmę Advertigo S.A. z siedzibą przy ul. Cedrowej 34 w Warszawie (zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358773 NIP: 952 20 90 656 ) i jest dostępny w sieci Internet pod domeną: dystrybucjabiletow.advertigo.pl

2. Regulamin Systemu B2B określa zasady umieszczania parametrów wydarzeń, imprez masowych przez Partnerów w Systemie B2B za pośrednictwem Internetu.

3. Każdy Partner przed rejestracją w Systemie B2B jest zobowiązany uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Aktywując usługę, Partner  potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Definicje:

Advertigo S.A. – przedsiębiorstwo Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Partner – Podmiot który zarejestrował się w Systemie B2B dystrybucji biletów.

Użytkownik – osoba posiadająca prawo dostępu do Systemu B2B dystrybucji biletów.

System B2B dystrybucji biletów - system stworzony przez Advertigo S.A. pozwalający na dystrybucję oraz sprzedaż biletów na imprezy masowe a także na promowanie imprez masowych na portalach należących do Advertigo SA. Partner może wprowadzać dane do systemu, takie jak datę i miejsce wydarzenia, ceny biletów, rodzaje biletów. Partner może na bieżąco śledzić sprzedaż biletów na swoje wydarzenia, może generować raporty sprzedaży, promować swoje wydarzenia. Partner może za pomocą systemu przesyłać wystawione przez siebie faktury VAT oraz monitorować stan swoich płatności.

 

Dostęp do Systemu B2B dystrybucji biletów

1. Dostęp do Systemu B2B przyznawany jest Partnerowi od momentu potwierdzenia jego rejestracji w Systemie B2B.

2. Przyznając dostęp Advertigo S.A. przydziela nowemu Użytkownikowi konto i hasło.

3. Partner ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przez jego Użytkowników.

4. Użytkownik jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu Partnera bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.

5. Advertigo S.A. zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia oraz odebrania dostępu do sytemu bez podania przyczyn.

6. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za działania Użytkownika.

7. Partner ponosi odpowiedzialność za wprowadzone dane, zlecenia i zamówienia, które zostały złożone przez Użytkownika.

8. Partner ma obowiązek poinformowania na piśmie Advertigo S.A. o cofnięciu dostępu do Sytemu B2B dla wybranych  Użytkowników. Zmiana dostępu zostaje zaktualizowana następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany.

9. Advertigo S.A.  ma prawo do natychmiastowego cofnięcia dostępu do systemu w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez Użytkownika i Partnera.

 

Wprowadzanie wydarzeń i zamówienia

1. Parametry wydarzeń wprowadzone przez Partnera są weryfikowane przez pracowników Advertigo S.A. i po tej weryfikacji są widoczne w Internecie.

2. Zamówienia promocyjne złożone przez Partnera są realizowane przez pracowników Advertigo S.A. i nie wymagają potwierdzenia pisemnego.

3. Advertigo S.A. przysługuje  prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Partnera.

 

Tajemnica handlowa

1. Informacje zawarte w Systemie B2B o prowizjach oraz cenach, a także cenach poszczególnych promocji są przeznaczone dla Partnera wyłącznie dla celów związanych ze współpracą z Advertigo S.A. Partner oraz żaden z jego Użytkowników nie może przekazywać osobom trzecim tych danych, jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związane ze współpracą z Advertigo S.A. W wypadku naruszenia powyższego zakazu prawo dostępu do systemu zostanie odebrane.

2. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Partner i Użytkownicy wyrażają  zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Advertigo S.A.  zawartych w formularzu danych w celach operacyjnych i marketingowych oraz  przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na konta e-mail.

(Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 roku - Dz. U. nr 144, poz.1204)

 

Postanowienia końcowe

1. Advertigo S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. O każdej zmianie użytkownik zostanie poinformowany wiadomością po zalogowaniu się do Systemu B2B dystrybucja biletów.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Our products

1
Teraz Rock