AdVertigo

Regulamin B2B

Regulamin Systemu B2B należącego do firmy Advertigo Spółka Akcyjna

Postanowienia ogólne

1. System B2B Advertigo S.A. jest udostępniany przez firmę Advertigo S.A. z siedzibą przy ul. Cedrowej 34 w Warszawie  (zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000358773 NIP: 952 20 90 656 ) i jest dostęny w sieci Internet pod domeną: b2b.advertigo.pl

2. Regulamin Systemu B2B określa zasady sprzedaży reklam oraz procesy związane z kolportażem przez Advertigo S.A. za pośrednictwem Internetu.

3. Każdy Partner przed rejestracją w Systemie B2B jest zobowiązany uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Aktywując usługę, Partner  potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 

Advertigo S.A. – przedsiębiorstwo Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Partner – Podmiot który zarejestrował się w Systemie B2B firmy Advertigo S.A.

Użytkownik – osoba posiadająca prawo dostępu do Systemu B2B

System B2B - system stworzony przez Advertigo S.A. pozwalający na sprzedaż reklam w produktach internetowych i prasowych należących do Advertigo S.A. przez internet oraz zarządzanie procesami związanymi z kolportażem tytułów prasowych należących do Advertigo S.A.

 

Dostęp do Systemu B2B

1. Dostęp do Systemu B2B przyznawany jest Partnerowi od momentu potwierdzenia jego rejestracji w Systemie B2B.

2. Przyznając dostęp Advertigo S.A. przydziela nowemu Użytkownikowi konto i hasło.

3. Partner ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przez jego Użytkowników.

4. Użytkownik jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu Partnera bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.

5. Advertigo S.A. zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia oraz odebrania dostępu do sytemu bez podania przyczyn.

6. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za działania Użytkownika.

7. Partner ponosi odpowiedzialność za zlecenia i zamówienia, które zostały złożone przez Użytkownika.

8. Partner ma obowiązek poinformowania na piśmie Advertigo S.A. o cofnięciu dostępu do Sytemu B2B dla wybranych  Użytkowników. Zmiana dostępu zostaje zaktualizowana następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany.

9. Advertigo S.A.  ma prawo do natychmiastowego cofnięcia dostępu do systemu w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez Użytkownika i Partnera.

 

Zamówienia

1. Zamówienia złożone przez Partnera są realizowane przez pracowników Advertigo S.A. i nie wymagają potwierdzenia pisemnego.

2. Advertigo S.A. przysługuje  prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Partnera.

3. Przedstawione w Systemie B2B opisy produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

 

Tajemnica handlowa

1. Informacje zawarte w Systemie B2B o cenach transakcyjnych reklam oraz wynikach sprzedaży egzemplarzowej pism przeznaczone są dla Partnera wyłącznie dla celów związanych ze współpracą z Advertigo S.A. Partner oraz żaden z jego Użytkowników nie może przekazywać osobom trzecim tych danych, jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związane ze współpracą z Advertigo S.A. W wypadku naruszenia powyższego zakazu prawo dostępu do systemu zostanie odebrane.

2. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Partner i Użytkownicy wyrażają  zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Advertigo S.A.  zawartych w formularzu danych w celach operacyjnych i marketingowych oraz  przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na konta e-mail.

(Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 roku - Dz. U. nr 144, poz.1204)

 

Postanowienia końcowe

1. Advertigo S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. O każdej zmianie użytkownik zostanie poinformowany wiadomością po zalogowaniu się do Systemu B2B.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie Kodeksu Cywilnego.